Beskyttelse af personlige oplysninger
og kolofon

Flensborg Avis AG 

Wittenberger Weg 19
24941 Flensburg

Postboks: 2662, 24916 Flensborg

Telefon: +49 461 50 45 500
Telefax: +49 461 5045 218

E-Mail: offset@fla.de

Ledelse:
Thorsten Kjärsgaard, Søren Munch

Leder af repræsentantskabet Anders Jessen

Momsnummer DE134642103

Registermyndighed Flensborg, HRB 27

CVR-nr.: 20883308

Ansvarligt for indholdet:

Søren Munch (V.i.S.d.P.)

 

Databeskyttelseserklæring

Vi glæder os over din interesse for vores virksomhed. Beskyttelse af personlige oplysninger ligger ledelsen i Flensborg Avis AG meget på sinde. Det er grundlæggende muligt at bruge Flensborg Avis AG’s internetsider uden at opgive personrelaterede oplysninger. Hvis er person ønsker at bruge en af vores virksomheds særlige tjenester via vores internetside, kan det dog være nødvendigt med behandling af personrelaterede oplysninger. Hvis det er nødvendigt med behandling af personrelaterede oplysninger, og der ikke er lovlig hjemmel for en sådan behandling, indhenter vi accept fra den pågældende person.

Behandling af personrelaterede oplysninger, som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en person sker i henhold til databeskyttelsesforordningen og i overensstemmelse med de gældende landsspecifikke bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger for Flensborg Avis AG. Med denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personrelaterede oplysninger, vi indhenter, bruger og behandler. Ydermere oplyses pågældende personer om disses rettigheder via denne databeskyttelseserklæring.

Flensborg Avis AG har taget talrige tekniske og organisatoriske forholdsregler mht. udarbejdelsen, af hensyn til sikring af den bedst mulige beskyttelse af personrelaterede oplysninger, der behandles via denne internetside. Der kan dog opstå sikkerhedshuller ifm. internetbaserede dataoverførsler, hvilket udelukker en garanti for fuldstændig sikkerhed. Derfor kan enhver pågældende person frit henvende sig til os vedrørende personlige oplysninger, f.eks. telefonisk.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen for Flensborg Avis AG beror på de europæiske retningslinjer i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring bør være let læselig og forståelig for såvel offentligheden som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi gerne henlede opmærksomheden på de anvendte definitioner.

Vi anvender de følgende begreber i denne databeskyttelseserklæring:

a) personrelaterede oplysninger

Personrelaterede oplysninger er alle oplysninger, der relaterer sig til en identificeret eller identificérbar fysisk person (i det følgende ”pågældende person”). En fysisk person anses for værende identificérbar, hvis pågældende kan identificeres, direkte eller indirekte, vha. kendetegn som navn, nummer, placering, online identifikation eller en eller flere særlige kendetegn, der angiver fysisk, fysiologisk, genetisk, psykisk, forretningsmæssig, kulturel eller social identitet.

b) pågældende person

Den pågældende person er enhver identificeret eller identificérbar fysisk person, hvis personrelaterede oplysninger behandles ansvarligt.

c) behandling

Behandling er er enhver proces, med eller uden hjælp fra automatiserede fremgangsmåder, i forbindelse med personrelaterede oplysninger, som indhentes, oprettes, organiseres, ordnes, gemmes, tilpasses eller ændres, vises, forespørges, anvendes, overføres, udbredes eller på anden måde stilles til rådighed, sammenlignes eller komprimeres, indskrænkes, slettes eller destrueres.

d) indskrænkning af behandlingen

Indskrænkning af behandlingen er markeringen af opbevarede personrelaterede oplysninger med det formål at indskrænke den fremtidige behandling.

e) profiling

Profiling er enhver form for automatiseret behandling af personrelaterede oplysninger, der består i, at disse personrelaterede oplysninger anvendes til at bedømme bestemte personlige aspekter, der relaterer sig til en fysisk person, især mht. arbejdsydelse, økonomisk status, sundhed, personlige præferencer, interesser, tilforladelighed, opførsel, opholdssted eller bopælsskift, med henblik på at analysere eller forudsige disse for pågældende fysiske person.

f) pseudonymisering

Pseudonymisering er behandlingen af personrelaterede oplysninger på en måde således, at ingen yderligere oplysninger længere kan indhentes til de personrelaterede oplysninger og tildeles en specifik person, så vidt som disse yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at de personrelaterede oplysninger ikke tildeles til en identificeret eller identificérbar fysisk person.

g) den ansvarlige eller den ansvarlige for behandlingen

Den ansvarlige eller den ansvarlige for behandlingen er den fysiske eller juridiske person, myndighed, instans eller andet sted, som alene eller sammen med andre beslutter mht. formål og hjælpemidler til de personrelaterede oplysninger. Såfremt formål og hjælpemidler er underlagt EU-lovgivningen eller en medlemsstats lovgivning, så kan den ansvarlige fastsætte de bestemte kriterier i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning.

h) databehandler

Databehandleren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, instans eller andet sted, der behandler de personrelaterede oplysninger på vegne af den ansvarlige.

i) modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, instans eller andet sted, der frigiver personrelaterede oplysninger, uafhængigt af om det drejer sig om en tredjepart eller ej. Myndigheder, der muligvis modtager personrelaterede oplysninger indenfor rammerne af en bestemt undersøgelsesopgave i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, gælder dog som modtagere.

j) tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, myndighed, instans eller andet sted udenfor den pågældende person, den ansvarlige, databehandleren og personerne, der er bemyndiget til at behandle de personrelaterede oplysninger på vegne af databehandleren.

k) samtykke

Samtykke er enhver frivillig, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse fra den pågældende person, i det bestemte tilfælde, i form af en erklæring eller en anden entydig bekræftende handling, hvormed pågældende person lader forstå, at denne er indforstået med behandlingen af de pågældende personrelaterede oplysninger.

2. Navn og adresse på de ansvarlige for behandlingen

Ansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, øvrige gældende databeskyttelseslovgivning i EU-medlemsstater og andre bestemmelser af databeskyttende karakter er:

Flensborg Avis AG
Wittenberger Weg 19
24941 Flensburg
Tyskland

3. Navn og adresse på den databeskyttelsesansvarlige

Den databeskyttelsesansvarlige er:

Hr. Krohe
E-mail: datenschutz@fla.de
Enhver berørt person kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte i tilfælde af spørgsmål eller forslag.

4. Cookies

Flensborg Avis AG’s internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, som placeres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Talrige internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder en såkaldt cookie-ID. En cookie-ID er en cookies entydige kendetegn. Den består af en tegnrækkefølge gennem hvilken internetsider og servere kan tildeles den konkrete internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte internetsider og servere at skelne mellem den pågældende persons individuelle browser fra andre internetbrowsere. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via den entydige cookie-ID.

Via brug af cookies kan Flensborg Avis AG stille brugervenlige tjenester til rådighed for brugerne, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af cookies kan informationer og tilbud på vores internetside optimeres i forhold til brugeren. Cookies gør, som tidligere nævnt, det muligt for os at genkende brugerne på vores internetside. Formålet med genkendelsen er at gøre brugen af internetsiden nemmere for brugerne. Brugeren på en internetside, der bruger cookies, skal eksempelvis ikke indtaste sine adgangsoplysninger hver gang siden besøges, fordi dette overtages af internetsiden og brugerens gemte cookie på computersystemet. Et andet eksempel er en online-shops cookie til indkøbskurven. Online-shoppen husker den vare, som kunden har lagt i den virtuelle indkøbskurv, via en cookie.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores internetside ved hjælp af indstilling af den anvendte  internetbrowser, og dermed permanent undgå indstilling af cookies. Derudover kan cookies, der allerede er indstillet, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Det er muligt i alle almindelige browsere. Hvis den pågældende person deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, er alle vores internetsides funktioner muligvis ikke tilgængelige i fuldt omfang.

5. Oprettelse af almene data og oplysninger

Flensborg Avis AG’s internetside opretter en række almene data og oplysninger ifm. Enhver brug af internetsiden fra en person eller et automatiseret system. Disse almene data og oplysninger gemmes i serverens logfil. Der kan oprettes data om (1) anvendte browsertyper og versioner, (2) det til adgangen benyttede styresystem, (3) internetsiden, hvorfra adgangen kom fra (såkaldt referrer), (4) underwebsiderne, som adgangssystemet blev ført til vores internetside via, (5) dato og klokkeslæt for adgangen til internetsiden (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) adgangssystemets internetudbyder og (8) øvrige data og oplysninger, der tjener til forsvar i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Flensborg Avis AG drager ingen slutningen vedrørende den pågældende person med brugen af disse almene data og oplysninger. Disse oplysninger bruges derimod til (1) at vise indholdet på vores internetside korrekt, (2) at optimere indholdet såvel som annonceringen på denne, (3) sørge for den vedvarende funktionalitet af vores informationsteknologiske systemer og teknikken på vores internetside, såvel som (4) stille de nødvendige oplysninger til rådighed for juridiske myndigheder mht. strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger vurderes statistisk af Flensborg Avis AG med det formål at forbedre databeskyttelse og datasikkerhed i vores virksomhed, og i sidste ende sørge for et optimalt beskyttelsesniveau mht. de personrelaterede oplysninger, vi behandler. Server-logfilens anonyme data opbevares adskilt fra berørte personers opgivne personrelaterede oplysninger.

6. Registrering på vores internetside

Den pågældende person har muligheden for at lade sig registrere på internetsiden med angivelse af personrelaterede oplysninger til den ansvarlige for behandlingen. Hvilke personrelaterede oplysninger, der i den forbindelse overføres til den ansvarlige for behandlingen, fremgår af den indtastningsformular, der bruges til registreringen. Den pågældende persons angivne personrelaterede oplysninger bruges og gemmes udelukkende internt af den ansvarlige for behandlingen til egne formål. Den ansvarlige for behandlingen kan iværksætte videregivelse til en eller flere ordrebehandlere, f.eks. Pakketransportudbydere, der også kun udelukkende bruger de personrelaterede oplysninger internt som tildelt i henhold til den ansvarlige for behandlingen.

Via en registrering på internetsiden gemmes såvel dato som klokkeslæt for registreringen og internetudbyderens (ISP) IP-adresse for den pågældende. Opbevaringen af disse data foregår i baggrunden, for at forhindre misbrug af vores tjenester, og disse data gør det i givet fald muligt at opklare evt. lovovertrædelser. Derfor er det nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager for den ansvarlige for behandlingen at gemme disse data. Videregivelse af disse data til tredjepart sker grundlæggende ikke, med mindre der er en juridisk pligt til videregivelse eller videregivelsen tjener til strafferetlig efterfølgelse.

Registreringen af pågældende person med frivillig afgivelse af personrelaterede oplysninger tjener til at gøre det muligt for den ansvarlige for behandlingen at tilbyde indhold eller ydelser, der i sagens natur kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre eller helt slette de personrelaterede oplysninger, der blev oplyst ved registreringen, fra den ansvarlige for behandlingens data.

Den ansvarlige for behandlingen oplyser til enhver tid på anmodning om hvilke personrelaterede oplysninger, der er gemt vedrørende den pågældende person. Ydermere korrigerer eller sletter den ansvarlige for behandlingen personrelaterede oplysninger efter ønske eller råd fra den pågældende person, såfremt det er i overensstemmelse med den juridiske opbevaringspligt. Samtlige medarbejdere ifm. den ansvarlige for behandlingen står til rådighed som samarbejdspartnere for den pågældende person

7. Kontaktmulighed via internetsiden

Flensborg Avis AG’s internetside indeholder i henhold til lovgivningen en hurtig elektronisk mulighed for at kontakte vores virksomhed, såvel som muligheden for umiddelbar kommunikation med os, hvilket omfatter en almen elektronisk postadresse (e-mailadresse). Såfremt en berørt person tager kontakt til den ansvarlige for behandlingen via e-mail eller en kontaktformular, gemmes den pågældende persons personrelaterede oplysninger automatisk. Hvis en berørt person frivilligt afgiver personrelaterede oplysninger til den ansvarlige for behandlingen, gemmes disse til behandlingsformål eller med henblik på kontakt til pågældende. Der finder ingen videregivelse af disse personrelaterede oplysninger sted til tredjepart.

8. Rutinemæssig sletning og lukning af personrelaterede oplysninger

Den ansvarlige for behandlingen behandler og gemmer kun pågældende persons personrelaterede oplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt i henhold til love og regler i EU-lovgivningen eller anden lovgivende myndighed, som den ansvarlige for behandlingen er underlagt.

Hvis formålet med opbevaringen bortfalder eller en EU-lovmæssig eller anden lovgivende myndigheds opbevaringsfrist udløber, lukkes eller slettes de personrelaterede oplysninger rutinemæssigt og i henhold til reglerne.

9. Den pågældende persons rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Enhver berørt person har i henhold til EU-lovgivningen ret til at forlange en bekræftelse fra den ansvarlige for behandlingen om denne behandler personrelaterede oplysninger. Såfremt en berørt person ønsker at gøre brug af denne bekræftelsesret, kan pågældende til enhver tid henvende sig til en medarbejder for den ansvarlige for behandlingen.

b) Ret til information

Enhver person, der er berørt af behandling af personrelaterede oplysninger, har i henhold til EU-lovgivningen ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, gratis at få oplyst fra den svarlige for behandlingen hvilke personrelaterede oplysninger, der er opbevaret om pågældende, samt til at få en kopi af denne information. Ydermere giver EU-lovgivningen den pågældende person ret til information om følgende:

behandlingsformålet

kategorien af personrelaterede oplysninger, der behandles

modtageren eller kategorien af modtagere, som har fået adgang til de personrelaterede oplysninger eller stadig har adgang til dem, især mht. modtagere i tredjepartslande eller internationale organisationer.

den planlagte varighed, såfremt det er muligt, for opbevaring af de personrelaterede oplysninger eller, såfremt dette ikke er muligt, kriterierne for fastsættelse af denne varighed

ret til korrektion eller sletning af de pågældende personrelaterede oplysninger eller til indskrænkning af behandlingen hos den ansvarlige eller indsigelsesret mod denne behandling

klageret hos en myndighed

når de personrelaterede oplysninger ikke indhentes hos de pågældende personer: Alle tilgængelige informationer om oplysningernes oprindelse

en automatiseret beslutningstagning, herunder profiling, i henhold til artikel 22, afsnit 1 og 4 i GDPR og - i det mindste i disse tilfælde - indholdsrige informationer om den involverede logik, såvel som fordelen og de tilstræbte følger af en sådan behandling for den pågældende person

Ydermere har den pågældende person ret til information om personrelaterede oplysninger er videregivet til et tredjepartsland eller en international organisation. Såfremt dette er tilfældet, så har den pågældende person i øvrigt ret til at få information om de egnede garantier i sammenhæng med videregivelsen.

Såfremt en berørt person ønsker at gøre brug af denne informationsret, kan pågældende til enhver tid henvende sig til en medarbejder for den ansvarlige for behandlingen.

c) Ret til korrektion

Enhver person, der er berørt af behandling af personrelaterede oplysninger, er sikret ret til i henhold til EU-lovgivningen umiddelbart at forlange korrektion af urigtige personrelaterede oplysninger. Ydermere har den pågældende person ret til, med hensyntagen til behandlingens formål, at forlange, at ufuldstændige personrelaterede oplysninger fuldstændiggøres - også vha. en supplerende forklaring.

Såfremt en berørt person ønsker at gøre brug af denne korrektionsret, kan pågældende til enhver tid henvende sig til en medarbejder for den ansvarlige for behandlingen.

d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personrelaterede oplysninger har ret til ifølge EU-lovgivningen at forlange af den ansvarlige, at denne omgående sletter pågældende personrelaterede oplysninger, såfremt den videre behandling ikke en påkrævet af en af følgende grunde:

De personrelaterede oplysninger indhentes til formål eller på anden måde, som ikke længere er påkrævet. Den berørte person trækker sit samtykke tilbage, som behandlingen beror på i henhold til Artikel 6, afsnit 1, bogstav a i GDPR, eller Artikel 9, afsnit 2, bogstav a i GDPR, og der mangler yderligere retligt grundlag for behandlingen.

Den berørte person gør indsigelse mod behandlingen i henhold til Artikel 21, afsnit 1 i GDPR, og der foreligger ingen prioriterede, berettigede grunde til behandlingen, eller den pågældende person gør indsigelse mod behandlingen i henhold til Artikel 21, afsnit 2 i GDPR.

De personrelaterede oplysninger blev uretmæssigt behandlet.

Sletning af de personrelaterede oplysninger er for at opfylde EU-lovgivningen eller lovgivningen i en medlemsstat, som den ansvarlige er underlagt.

De personrelaterede oplysninger blev indsamlet med hensyn til informationsselskabets tilbudte tjenester i henhold til Artikel 8, afsnit 1 i GDPR.

Såfremt en af ovennævnte grunde er gældende, og en berørt person gerne vil have personrelaterede oplysninger, som Flensborg Avis AG opbevarer, slettet, kan pågældende til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den ansvarlige for behandlingen. Medarbejderne hos Flensborg Avis AG vil sørge for, at kravet om sletning omgående efterkommes.

Hvis de personrelaterede oplysninger blev offentliggjort af Flensborg Avis AG, og er vores virksomhed som ansvarlig forpligtet til at slette de personrelaterede oplysninger i henhold til Artikel 17, afsnit 17 i GDPR, så tager Flensborg Avis AG forholdsregler med hensyntagen til tilgængelig teknologi og implementeringsomkostningerne i denne forbindelse, også af teknisk art, for at give andre ansvarlige for behandlingen, som behandler de offentliggjorte personrelaterede oplysninger, kendskab til, at den pågældende person har forlangt at den ansvarlige for behandlingen sletter samtlige links til disse personrelaterede oplysninger, eller har bedt om kopier eller reproduktioner af disse personrelaterede oplysninger, så vidt som den videre behandling ikke er påkrævet. Medarbejderne hos Flensborg Avis AG vil sørge for det nødvendige i det enkelte tilfælde.

e) Ret til indskrænkning af behandlingen

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personrelaterede oplysninger har ret til, ifølge EU-lovgivningen, at forlange en indskrænkning af behandlingen af de ansvarlige, såfremt en af de følgende forudsætninger er opfyldt: Rigtigheden af personrelaterede oplysninger bestrides af den berørte person, og i et tidsrum, der gør det muligt for den ansvarlige at kontrollere de personrelaterede oplysninger.

Behandlingen er uretmæssig, den pågældende person afviser sletningen af de personrelaterede oplysninger og forlanger i stedet indskrænkning af brugen af personrelaterede oplysninger.

Den ansvarlige har ikke længere brug for de personrelaterede oplysninger til behandlingsformål, men den pågældende person har dog brug for dem til retlige formål.

Den berørte person har givet indsigelse mod behandlingen i henhold til Artikel 21, afsnit 1 i GDPR, og det er endnu ikke slået fast, om den ansvarliges berettigede grunde overfor den pågældende person er tungtvejende.

Såfremt en af ovennævnte grunde er gældende, og en berørt person gerne vil have personrelaterede oplysninger, som Flensborg Avis AG opbevarer, slettet, kan pågældende til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos den ansvarlige for behandlingen. Medarbejderne hos Flensborg Avis AG vil sørge for det nødvendige i det enkelte tilfælde.

f) Ret til dataoverdragelse

Enhver person, der berørt af behandlingen af personrelaterede oplysninger, har ret til, ifølge EU-lovgivningen, at modtage de pågældende personrelaterede oplysninger, som den pågældende person har stillet til rådighed for en ansvarlig, i et almindeligt og maskinlæsbart format. Denne har yderligere ret til at overføre disse oplysninger til en anden ansvarlig uden, at den ansvarlige, som har fået stillet de personrelaterede oplysninger til rådighed, lægger forhindringer i vejen, så vidt som behandlingen af samtykket er i henhold til Artikel 6, afsnit 1, bogstav a i GDPR eller Artikel 9, afsnit 2, bogstav a i GDPR, eller i en kontrakt i, der beror på Artikel 6, afsnit 1, bogstav b i GDPR, og behandlingen følger ved hjælp af en automatiseret proces, så vidt som behandlingen ikke længere er påkrævet til udførelse af en opgave, der er i offentlighedens interesse eller er offentligt ombud, som den ansvarlige har fået overført. Ydermere har den berørte person ret til, i forbindelse med udøvelse af dennes ret til dataoverdragelse i henhold til Artikel 20, afsnit 1 i GDPR, at iværksætte, at de personrelaterede oplysninger overdrages fra en ansvarlig til an anden ansvarlig, så vidt som dette er teknisk muligt og ingen andre personers rettigheder og friheder påvirkes i den forbindelse.

For at gøre retten til dataoverdragelse gældende, kan den pågældende person til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos Flensborg Avis AG.

g) Ret til indsigelse

Enhver person, der er berørt af personrelaterede oplysninger, har ret til, indenfor EU-lovgivningen, til enhver tid at gøre indsigelser mod behandlingen af pågældende personrelaterede oplysninger af særlige årsager, på baggrund af Artikel 6, afsnit 1, bogstav e eller f i GDPR. Dette gælder også for profiling, der støtter sig til disse bestemmelser. Flensborg Avis AG behandler ikke længere de personrelaterede oplysninger i tilfælde af indsigelse, med mindre vi kan bevise tungtvejende grunde til behandlingen, der går forud for de berørte personers interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til retlige formål.

Hvis Flensborg Avis AG behandler personrelaterede oplysninger med henblik på direkte markedsføring, så har den pågældende person til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personrelaterede oplysninger ifm. Med en sådan markedsføring. Dette gælder også for profiling, så vidt som denne står i forbindelse med direkte markedsføring. Hvis den pågældende person gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring overfor Flensborg Avis AG, så vil Flensborg Avis AG ikke længere behandle de personrelaterede oplysninger til dette formål.

Derudover har den pågældende person ret til, af særlige grunde i forbindelse med dennes situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af personrelaterede oplysninger, som sker hos Flensborg Avis AG med historiske eller videnskabelige forskningsmål eller af statistiske årsager i henhold til Artikel 89, afsnit 1 i GDPR, med mindre en sådan behandling foregår for at opfylde en opgave, der er i offentlighedens interesse.

For at gøre retten til dataoverdragelse gældende, kan den pågældende person til enhver tid henvende sig til en medarbejder hos Flensborg Avis AG. Den står den pågældende person frit, i sammenhæng med anvendelsen af informationsselskabets tjenester, uagtet direktivet 2002/58/EF, at udøve sin indsigelsesret via automatiske midler, som anvender tekniske specifikationer.

h) Automatiserede beslutninger i enkelttilfælde, herunder profiling

Enhver person, der er berørt af behandling af personrelaterede oplysninger har ret til ifølge EU-lovgivningen ikke at blive udsat for en afgørelse, der udelukkende beror på automatiseret behandling - herunder profiling - som har retsvirkninger overfor vedkommende eller på lignende måde væsentligt påvirker, hvorvidt afgørelsen (1) ikke er nødvendig for afslutningen eller opfyldelse af en aftale mellem den pågældende person og den ansvarlige, eller (2) er tilladt på baggrund af lovgivning i EU og medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt, og denne lovgivning indeholder passende foranstaltninger til sikring af den pågældende persons rettigheder og friheder, såvel som dennes interesser, eller (3) som følge af den pågældende persons udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for afslutningen eller opfyldelsen af en aftale mellem den berørte person og den ansvarlige eller (2) er som følge af den pågældende persons udtrykkelige samtykke, træffer Flensborg Avis AG passende foranstaltninger for at sikre den pågældende persons rettigheder og friheder, såvel som de berettigede interesser, hvortil i det mindste hører retten til den ansvarliges indgriben, fremlæggelse af eget synspunkt og indsigelse mod afgørelsen.

Såfremt en berørt person ønsker at gøre brug af denne rettighed mht. automatiserede afgørelser, kan pågældende til enhver tid henvende sig til en medarbejder for den ansvarlige for behandlingen.

i) Ret til annullering af et databeskyttelsesretligt samtykke

Enhver person, der er berørt af behandling af personrelaterede oplysninger, er sikret ret til i henhold til EU-lovgivningen til enhver tid at annullere et samtykke til behandling af personrelaterede oplysninger.

Såfremt en berørt person ønsker at gøre brug af denne rettighed mht. annullering af et samtykke, kan pågældende til enhver tid henvende sig til en medarbejder for den ansvarlige for behandlingen.

10. Databeskyttelse ifm. ansøgninger og ansøgningsprocesser

Den ansvarlige for behandlingen indhenter og behandler de personrelaterede oplysninger fra ansøgere med det formål at afvikle ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også foregå elektronisk. Det er især tilfældet, når ansøgeren overfører ansøgningsbilag elektronisk, eksempelvis pr. e-mail eller via en webformular på en internetside, til den ansvarlige for behandlingen. Hvis den ansvarlige for behandlingen indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, gemmes de overførte data af hensyn til afvikling af beskæftigelsesforholdet i henhold til lovmæssige bestemmelser. Hvis den ansvarlige for behandlingen ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, så slettes ansøgningsbilagene automatisk to måneder efter afgørelsen, så vidt som sletningen ikke står i modsætning til den ansvarliges øvrige, berettigede interesser. Øvrige berettigede interesser i den forbindelse er eksempelvis en bevispligt ifm. med en ligestillingssag.

11. Databeskyttelsesbestemmelser til indsats og anvendelse af Facebook

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter fra virksomheden Facebook på denne internetside. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på internettet, et online mødested, der som regler gør brugerne i stand til at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan, som platform for udveksling af meninger og erfaringer, tjene til at stille personlige eller virksomhedsmæssige oplysninger til rådighed eller gøre det muligt for internetfællesskabet. Facebook gør brugerne af det sociale netværk i stand til at oprette private profiler, uploade billeder og et netværk af venskabsanmodninger.

Virksomheden, der driver Facebook, er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Den ansvarlige for behandlingen af personrelaterede oplysninger, hvis en berørt person bor uden for USA eller Canada, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Gennem enhver brug af denne internetsides enkelte sider, som drives af og blev integreret med Facebook-komponenter (Facebook-plug-in) af den ansvarlige for behandlingen, downloades Facebook-komponenter fra Facebook via den pågældende persons internetbrowser på dennes informationsteknologiske system gennem disse Facebook-komponenter. En samlet oversigt over alle Facebook-Plug-ins kan hentes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Indenfor rammerne af denne tekniske proces får Facebook kendskab til, hvilkenkonkret underside på vores internetside, der besøges af den pågældende person.
 
Såfremt den pågældende person er logget ind på Facebook samtidig, kan Facebook med enhver brug af vores internetside, og i løbet af hele den pågældende persons ophold på vores internetside, se hvilke undersider på vores internetside den pågældende person besøger. Disse oplysninger indsamlet via Facebook-komponenter og tildeles til den pågældende persons Facebook-konto via Facebook. Hvis den pågældende person bruger integrerede Facebook-knapper på vores internetside, eksempelvis ”synes om”-knappen, eller pågældende sender en kommentar, tildeler Facebook disse oplysninger til den pågældende persons personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personrelaterede oplysninger.

Facebook modtager i så fald altid information om, at den pågældende person har besøgt vores internetside, når den pågældende på tidspunktet for besøget samtidig er logget ind på Facebook. Dette finder sted uafhængigt af, om den pågældende klikker på Facebook-komponenter. Hvis en sådan overførsel af oplysninger til Facebook ikke ønskes af den pågældende person, kan denne forhindre overførslen i og med at logge sig ud af sin Facebook-konto inden vores internetside besøges.

Facebooks offentliggjorte dataretningslinjer, som kan ses på  https://de-de.facebook.com/about/privacy/, har nærmere oplysninger om indsamling, behandling og brug af personrelaterede oplysninger via Facebook. Der belyses yderligere hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder pågældende person til beskyttelse af privatsfæren. Ydermere findes der forskellige programmer, der gør det muligt at undertrykke dataoverførsel til Facebook. Sådanne programmer kan anvendes af den pågældende person for at undertrykke en dataoverførsel til Facebook.

12. Databeskyttelsesbestemmelser til indsats og anvendelse af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Denne webside anvender Google Analytics, en webanalysetjenester fra Google Inc. („Google“). Anvendelsen sker på grundlag af Artikel 6, afsnit 1, bogstav f i GDPR. Google Analytics anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere brugen af websiden. Informationerne om din anvendelse af websiden, der hentes via cookies, såsom • browsertype/-version, • anvendt styresystem, • referrer-URL (den forrige besøgte side), • hostname for den anvendte PC (IP-adresse), • tidspunkt for serverforespørgslen, overføres i reglen til en Google-server i USA og gemmes der. IP-adressen, der overføres af din browser indenfor rammene af Google Analytics, sammenføres ikke med andre data af Google. Vi har ydermere udvidet Google Analytics på denne webside med koden ”anonymizeIP”. Dette garanterer, at din IP-adresse maskeres således, at alle data indhentes anonymt. Den fulde IP-adresse overføres kun i undtagelsestilfælde til en Google-server i USA og forkortes der. Efter kontrakt med operatøren af denne webside bruger Google disse oplysninger til at bedømme din brug af websiden, til at fremstille rapporter over websideaktiviteterne og til yderligere tjenesteydelser ifm. webside- og internetbrug overfor websideoperatøren, Du kan forhindre denne lagring af cookies via en tilsvarende indstilling af din browser-software. Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på denne webside i fuldt omfang. Du kan forhindre oprettelse af data via cookien og i forbindelse med din brug af websiden (inkl. Din IP-adresse) til Google, såvel som Googles behandling af disse data, ved at downloade et browser-plug-in via følgende link og installere det: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Som et alternativ til browser-add-on, især på mobile enheder, kan du forhindre registrering via Google Analytics ved at klikke på dette link (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable). Der indstilles en opt-out-cookie, der forhindrer fremtidig registrering af dine data ifm. besøg på denne webside. Opt-out-cookien gælder kun i denne browser og kun for vores webside og gemmes på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du indstille opt-out-cookien på ny. [Du findes råd til inkorporering af opt-out-cookien under: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable]. Vi benytter yderligere Google Analytics til at bedømme data fra double-click-cookies og også Google Ads til statistiske formål. Såfremt du ikke ønsker det, så kan du deaktivere det via annoncetilpasning (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de). Du finder yderligere information vedrørende databeskyttelse i sammenhæng med Google Analytics i Google Analytics-hjælp (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). Google Irland Limited er ansvarlig for Googles databeskyttelsesbetingelser.

13. Databeskyttelsesbestemmelser til indsats og anvendelse af Google Ads

Den ansvarlige for behandlingen har integreret Google Ads på denne internetside. Google Ads er en tjeneste til webannoncering, der gør annoncører i stand til at aktivere såvel annoncer i søgemaskineresultater fra Google såvel som i Google-annoncenetværket. Google Ads gør det muligt for en annoncør på forhånd at fastsætte bestemte nøgleord, via hvilke en annonce udelukkende vises i søgemaskineresultaterne fra Google, hvis brugeren har forespurgt et nøgleordsrelevant søgeresultat med søgemaskinen. I Google-annoncenetværket fordeles annoncerne via en automatisk algoritme og i forhold til de på forhånd fastlagte nøgleord på emnerelevante internetsider.

Selskabet bag tjenesterne i Google Ads er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Formålet med Google Ads er at reklamere for vores internetside via visning af interesserelevante annoncer på tredjeparters internetsider og i søgemaskineresultater i søgemaskine Google, samt vise fremmede annoncer på vores internetside. Hvis en person kommer til vores internetside via en Google-annonce, placeres der er såkaldt conversion-cookie på pågældende persons informationsteknologiske system. Det er allerede belyst overfor, hvad cookies er. En conversion-cookie mister sin gyldighed efter tre dage og tjener ikke til at identificere pågældende person. Via conversion-cookien afgøres det, så vidt som cookien ikke er udløbet, om der blev hentet særlige undersider, eksempelvis indkøbskurven i et online shop-system, på vores internetside. Via conversion-cookien kan både vi og Google se om en pågældende person, som er kommet til vores internetside via en Google Ads-annonce, genererede en omsætning, dvs. gennemførte eller afbrød et varekøb. Data og oplysninger indhentet fra brug af conversion-cookies bruges af Google til at oprette besøgsstatistikker for vores internetsider. Disse besøgsstatistikker bruges også af os til at se det samlede antal af besøgende, som er kommet til os via Google Ads, altså for at se graden af succes eller fiasko for pågældende Google Ads og optimere vores Google Ads fremover. Hverken vores virksomhed eller andre annoncekunder fra Google Ads modtager oplysninger fra Google, via hvilke de pågældende personer kan identificeres.

Ved hjælp af conversion-cookies gemmes de personrelaterede oplysninger, eksempelvis de internetsider den pågældende person har besøgt. Ved hvert besøg på vores internetsider overføres således personrelaterede oplysninger, herunder IP-adressen på pågældende persons internetforbindelse, til Google i USA. Disse personrelaterede oplysninger gemmes via Google i USA. Google videregiver disse via en teknisk proces indhentede personrelaterede oplysninger til tredjepart under visse omstændigheder.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores internetside ved hjælp af indstilling af den anvendte internetbrowser, og dermed permanent undgå indstilling af cookies. En sådan indstilling i den anvendte browser vil også forhindre, at Google indstiller en conversion-cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Ydermere kan en Google Ads cookie, der allerede er indstillet, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den pågældende person mulighed for at gøre indsigelse med interesserelateret annoncering via Google. I den forbindelse skal den pågældende person foretage de ønskede indstillinger i hver anvendt browser på linket www.google.de/settings/ads.

Du finder flere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Databeskyttelsesbestemmelser til indsats og anvendelse af Agendize

Den ansvarlige for behandlingen har komponenter fra virksomhederne Agendize SAS og Agendize Services Inc. På denne internetside. Agendize er en tjeneste til tidsbestilling. Tidsbestillingstjenesten udvider anvendelsen af internetsiden, i og med at der skabes en yderligere kontaktmulighed. Dataindsamlingen er som følge af tidsbestillingen.

Selskabet bag Agendize er Agendize SAS, 12 rue Bégand, 10000 Troyes, Frankrig.

Følgende data indsamles:

Valgt tid (dato)
E-mailadresse
Mobilnummer
Bestilte ydelser
Yderligere meddelte data, såfremt du har oplyst dem
De indsamlede data slettes efter den aftalte tid er passeret.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Agendize kan hentes på https://www.agendize.de/datenschutzerklaerung/.

15. Databeskyttelsesbestemmelser til indsats og anvendelse af Wipe Analytics

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter fra virksomheden Wipe Analytics på denne internetside. Wipe Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er undersøgelse, indsamling og bedømmelse af data om besøgendes adfærd på internetsider. En webanalysetjeneste opretter bl.a. data om hvilken internetside en pågældende person kommer til en internetside fra (såkaldt referrer), på hvilker undersider der er tilgået på internetsiden og hvor ofte og hvor længe en underside blev vist. En webanalyse bruges overvejende til optimering af en internetside og til cost-benefit-analyse af internetannoncering.

Selskabet bag Wipe Analytics er TENSQUARE GmbH, Wilhelminenstr. 29, 45881 Gelsenkirchen, Tyskland. Wipe Analytics indstiller en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Det er allerede belyst overfor, hvad cookies er. Gennem enhver brug af denne internetsides enkelte sider, som drives af og blev integreret med Wipe Analytics-komponenter af den ansvarlige for behandlingen, downloades Wipe Analytics-komponenter via den pågældende persons internetbrowser på dennes informationsteknologiske system gennem disse Wipe Analytics-komponenter med henblik på at overføre data til markedsførings- og optimeringsformål. Indenfor rammerne af denne tekniske proces får Wipe Analytics kendskab til data, der efterfølgende anvendes til oprettelse af pseudonyme brugerprofiler. De således oprettede brugerprofiler tjener til analyse af den pågældende persons adfærd på den ansvarlige for behandlingens internetside med det formål at forbedre og optimere internetsiden. De via Wipe Analytics indsamlede data bruges ikke til at identificere den pågældende person uden, der indhentes særligt og udtrykkeligt samtykke fra denne. Disse data sammenføres ikke med personrelaterede oplysninger eller andre data, der indeholder det samme pseudonym.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores internetside ved hjælp af indstilling af den anvendte internetbrowser, og dermed permanent undgå indstilling af cookies. En sådan indstilling i den anvendte browser vil også forhindre, at Wipe Analytics indstiller en conversion-cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Ydermere kan en Wipe Analytics-cookie, der allerede er indstillet, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den pågældende person muligheden for at gøre indsigelse mod oprettelse af data via Wipe Analytics ifm. Brug af denne internetside, såvel som behandlingen af disse data via Wipe Analytics og dermed forhindre dette. Til det formål skal den pågældende person trykke på cookie-indstillingsknappen på linket https://www.wipe-analytics.de/opt-out, hvilket indstiller en opt-out-cookie. Den med indsigelsen indstillede opt-out-cookie placeres på den pågældende persons anvendte informationsteknologiske system. Hvis cookies slettes på den pågældende persons system efter en indsigelse, skal den pågældende hente linket igen for at indstille en ny opt-out-cookie.

Med indstillingen af opt-out-cookien er der dog mulighed for, at den ansvarlige for behandlingens internetsider ikke længere er fuldt funktionsdygtige for den pågældende person.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Wipe Analytics kan hentes på https://www.wipe-analytics.de/privacy.

16. Databeskyttelsesbestemmelser til indsats og anvendelse af golocal og Meinungsmeister

Den ansvarlige for behandlingen har integreret en Meinungsmeister-widget på denne internetside. Meinungsmeister-widget er til at beskrive omdømmet for internetsidens operatør overfor sidens besøgende. Via Meinungsmeister-widget kan besøgende se yderligere oplysninger på en samlet omdømmelsesside ved at klikke på www.meinungsmeister.de.

Selskabet bag Meinungsmeister-widgets er
GoLocal GmbH & Co. KG, Landsberger Str 94, 80339 München, Tyskland. Golocal
indstiller en session-cookies på den besøgendes informationsteknologiske
system. Det er allerede belyst overfor, hvad cookies er. Sessions-cookien
forsvinder, så snart internetsiden forlades. Gennem enhver brug af denne
internetsides enkelte sider, som drives af og blev integreret med
Meinungsmesister-widget af den ansvarlige for behandlingen, overføres IP-adressen
for den pågældende persons internetbrowser på dennes informationsteknologiske
system af tekniske årsager. Disse data slettes efter 7 dage.

Meinungsmeisters gældende databeskyttelsesbestemmelser kan see på https://www.meinungsmeister.de/datenschutz/.

17. Retsgrundlag for behandlingen

Artikel 6 I lit. b i GDPR er retsgrundlaget for vores virksomhed mht. behandlingsprocesser, hvor vi indhenter et samtykker til et bestemt behandlingsformål. Såfremt behandlingen af personrelaterede oplysninger sker for at opfylde en kontrakt, hvor den pågældende person er aftaleparten, som det eksempelvis er tilfældet ved behandlingsprocesser, hvor levering af varer eller en modydelse for sådanne tjenester er nødvendig, så beror behandlingen på Artikel 6 I lit. b i GDPR. Det samme er gældende for behandlingsprocesser, der er nødvendige for gennemførelse af kontraktmæssige foranstaltninger, i tilfælde af forespørgsler til vores produkter eller ydelser. Hvis der foreligger en retlig forpligtelse for vores virksomhed, gennem hvilken en behandling af personrelaterede oplysninger er påkrævet, som f.eks. til opfyldelse af skattemæssige forpligtelser, så er behandlingen baseret på Artikel 6 I lit. c i GDPR. I sjældne tilfælde kan det være påkrævet med behandlingen af personrelaterede oplysninger, for at beskytte livsvigtige interesser hos den pågældende person eller en anden fysisk person. Dette ville eksempelvis være tilfældet, hvis en besøgende på vores virksomhed kom til skade, og pågældendes navn, alder, sygesikringsoplysninger eller øvrige livsvigtige oplysninger må videregives til en læge, et sygehus eller øvrige tredjeparter. I det tilfælde ville behandlingen bero på Artikel 6 I lit. d i GDPR. Endeligt kan behandlingsprocesser bero på Artikel 6 I lit. f i GDPR. Arbejdsprocesser, der ikke er omfattet af nogen af de førnævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, såfremt behandlingen er påkrævet for at sikre en berettiget interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, så vidt som det ikke går ud over den pågældendes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder. Sådanne behandlingsprocesser er især tilladt, fordi de er blevet nævnt i særlig grad af EU-lovgiverne. Det antages, at der kunne være tale om en berettiget interesse, hvis den pågældende person er kunde hos den ansvarlige (betragtning 47, afsnit 2 i GDPR).

18. Berettigede interesser ved behandlingen, der følges af den ansvarlige eller en tredjepart

Såfremt behandlingen af personrelaterede oplysninger beror på Artikel 6 I lit. f i GDPR, er vores berettige interesse gennemførelsen af vores virksomhedsaktivitet til gavn for alle vores medarbejderes og anpartshavere vel.

19. Det tidsrum de personrelaterede oplysninger opbevares

Kriteriet for varigheden for opbevaring af personrelaterede oplysninger er den pågældende juridisk fastsatte frist. Efter fristens udløb slettes de pågældende data rutinemæssigt, så vidt som de ikke længere er påkrævede til opfyldelse eller forberedelse af en kontrakt.

20. Retlige eller kontraktmæssige


retningslinjer ifm. klargøring af personrelaterede oplysninger. Nødvendighed ifm. indgåelse af kontrakt. Forpligtelse overfor den pågældende person til at klargøre personrelaterede oplysninger. Mulige følger af manglende klargøring.

Vi gør opmærksom på, at klargøringen af personrelaterede oplysninger til dels er juridisk påkrævet (f.eks. Skattebestemmelser) og også kan opstå som følge af kontraktmæssige bestemmelser (f.eks. oplysninger til kontraktpartner). Herunder kan det være nødvendigt i forbindelse med indgåelse af en kontrakt, at en pågældende person stiller personrelaterede oplysninger til rådighed for os, der efterfølgende skal behandles af os. Den pågældende person er eksempelvis forpligtet til at oplyse personrelaterede oplysninger til os, når vores virksomhed indgår en kontrakt med vedkommende. Hvis de personrelaterede oplysninger ikke leveres, ville dette medføre, at aftalen med den pågældende ikke kunne indgås. Den pågældende person skal henvende sig til en af vores medarbejdere inden levering af pågældendes personrelaterede oplysninger. Vores medarbejdere afklarer i det enkelte tilfælde, og der er juridiske eller kontraktmæssige krav til levering af personrelaterede oplysninger eller om det er påkrævet ifm. indgåelse af kontrakten, og hvilke følger det ville have såfremt de personrelaterede oplysninger ikke leveres.

21. Eksistensen af en automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarsbevidst virksomhed afviser vi en automatiseret beslutningstagning eller profiling.

Denne databeskyttelseserklæring er produceret af databeskyttelsesgenratoren hos DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, der står for den eksterne databeskyttelse i samarbejde med databeskyttelsesadvokaterne hos WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Fotos

www.fotolia.de

Udførelse

Stefan Schwartze

Heise Homepages | Opret homepage

Heise RegioConcept | Online Marketing Agentur